• 0886005226

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ОАКПЛАНТС ЕООД,наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на електронния магазин „www.oakplants.eu”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на Потребителя посредством електронен магазин www.oakplants.eu . Тези условия обвързват всички Потребители. С натискане на бутона „поръчай“, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.oakplants.eu, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.oakplants.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Търговеца.
4. След кликане на бутона "КУПИ" Потребителят се съгласяват да закупи стоките, намиращи се в "КОШНИЦА". Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен  Договор.
5.Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, Потребителят може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с  ДДС.

 

III. ДОСТАВКА

 

7. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца.В случаите, когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8.1. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

9.Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки, предлагани от електронен магазин www.oakplants.eu.
10.Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
11.Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
12.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.oakplants.eu.
13.  Всеки Потребител, независимо дали е клиент на Търговеца се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от
Търговеца  услуги;
•    да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски кон"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.oakplants.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
13.1. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

14.Търговецът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги.
15.Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.oakplants.eu.  
16. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.oakplants.eu.
16.1.Търговецът  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

17.Търговецът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от Потребителя, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

18.Търговецът  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
19. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес oakplants @abv.bg .Търговецът  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
20.Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.  
21.Търговецът  има право да инсталира на компютрите на Потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

22.Търговецът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът  защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
22.1.Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица , търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

23. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ


24. Под “Потребител ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.oakplants.eu на своя компютър.
25. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
26. Електронният магазин www.oakplants.eu е собственост на Търговеца.
27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.